หมวดหมู่ : โครงการ/งาน/กิจกรรมมูลนิธิคุณพุ่ม
หัวข้อ : วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก
โดย : admin
อ่าน : 2010
เสาร์์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2556
พิมพ์ 

วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก
waad.jpg
     กิจกรรมวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก หรือ World Autism Awareness Day ๒ เมษายน ประจำปี ๒๕๕๕ ก็สำเร็จตามเป้าหมายทุกประการ ซึ่งในประเทศไทย มี ๑๘ จังหวัดที่ประกาศจัดกิจรรม และกำลังทยอยรายงานผลผ่าน Facebook ของเครือข่ายองค์กรหลักที่เป็นแกนนำจัดกิจกรรมทั่วประเทศ ได้แก่ มูลนิธิคุณพุ่ม สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) มูลนิธิออทิสติกไทย และสำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ องค์กรในพื้นที่ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ กรุงเทพมหานคร จัดงานใหญ่ มีเด็กๆครอบครัว และประชาชนร่วมงานกว่า ๘๐๐ คน โดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัทร รองผู้ว่าราชการ ๒ ท่านคือ นางทยา ทีปสุวรรณ และพญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ ได้ร่วมกิจกรรมด้วย

     มูลนิธิคุณพุ่ม นายพะโยม ชินวงศ์ เลขานุการมูลนิธิคุณพุ่มได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิกตระหนักถึงการ พัฒนาระบบการคัดกรองกระตุ้นให้มีการช่วยเหลือเด็กในระยะเริ่มแรกรวมถึงการดูแล ส่งเสริมสุขภาพการศึกษาและการดำเนินชีวิตอย่างอิสระ โดยกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศในทุกภูมิภาคได้ร่วมจัดงานในวันนี้เช่นกัน

    นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานเครือข่ายออทิสติกอาเซียน ( Asean Autism Network: AAN ) และนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ได้กล่าวไว้เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศข้อกำหนดที่ ๖๒/๑๓๙ ให้ถือว่า วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปีเป็นวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก หรือ World Autism Awareness Day : WAAD เพื่อให้มวลชนสมาชิกทั่วโลก จัดมาตรการ การสร้างเสริมเจตคติ การพัฒนาระบบคัดกรอง การวินิจฉัยการ และการจัดระบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกในด้านต่างๆ ซึ่งประเทศไทยเป็นชาติแรกที่ได้รับเลือกเป็นประธานในภูมิภาคอาเซียน และการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ออทิสติก ฯ ในประเทศไทยเป็นครั้งที่ ๒