หมวดหมู่ : โครงการ/งาน/กิจกรรมมูลนิธิคุณพุ่ม
หัวข้อ : ประชุมเครือข่ายระดับอาเซียน
โดย : admin
อ่าน : 1969
จันทร์ ที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ.2556
พิมพ์ 

ประชุมเครือข่ายระดับอาเซียน

asean.jpgกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานส่งเสิรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาต ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) มูลนิธิคุณพุ่ม และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน จัดประชุม " โครงการประชุมนานาชาติการพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนบุคคลออทิสิตกในกลุ่มประเทศภาคพื้นอาเซียน ครั้งที่ ๑ (๑ st ASEAN AUTISM CONGRESS) โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงเป็นองค์ประะธานเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) มูลนิธิคุณพุ่ม และมูลนิธิออทิสติกไทย ได้มีการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกในทุกด้านอาทิการสนับสนุนองค์ความรู้ และความเข้มแข็งขององค์กรผู้ปกครองบุคคลออทิสติกทุกระดับทั่วประเทศ รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการพัฒนาบุคคลออทิสติกในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง (กัมพูชา ลาว เมียนม่าร์ เวียดนาม และไทย) และได้มีการประชุมเพื่อเตรียมการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองในกลุ่มประเทศอาเซียน หรือ Asean Autism Network เป็นครั้งแรก โดยมีผู้แทนผู้ปกครองจาก ๑๐ ประเทศ เข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก และในวันนี้ จึงได้ดำเนินการจัดประชุมนานาชาติการพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนบุคคลออทิสติก ประเทศภาคพื้นอาเซียน ครั้งที่ ๑ (๑ st ASEAN AUTISM CONGRESS ) ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึง ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติก ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ นวัตกรรมการดูแลและช่วยเหลือบุคคลออทิสติกในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา สังคม และการดำเนินชีวิตอิสระในระดับภูมิภาค โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครอบครัว นักวิชการ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐๐ คน จากประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ประเทศบูรไนดารุสซาลาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม เมียนม่าร์ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย
"การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ปกครองและบุคคลออทิสติกเกิดแนวคิดและกระบวนการของการประกอบกิจการภาคสังคมมากขึ้น รวมถึงสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองของบุคคลออทิสติก จนเป็นที่ยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น"